Ergotherapie

 

Ergotherapie is voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, hetgeen vaak voortkomt uit problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling en/of de verwerking van zintuiglijke prikkels. Bij baby's kan dit zich uiten in moeilijkheden tijdens de verzorging, bijvoorbeeld veel huilen, zich afsluiten of een vertraagde ontwikkeling. Peuters en kleuters kunnen moeilijkheden ondervinden bij het voortbewegen zoals leren lopen, fietsen, zwemmen; zij laten een vertraagde spelontwikkeling zien, of zijn “onhandig” in fijnmotorische activiteiten bijvoorbeeld plakken, scheuren, knippen, eten, drinken e.d.

Kinderen die naar groep 3 van het basisonderwijs gaan, ondervinden nogal eens problemen bij het leren schrijven onder meer door een vertraging in hun fijn- en schrijfmotorische ontwikkeling. Dit kan de ontwikkeling van een vloeiend verlopend handschrift, onontbeerlijk in hun schoolcarrière, in de weg staan. Het leren schrijven kost dan zoveel energie, dat het ten koste gaat van het aanleren van andere schoolse vaardigheden.

Voor basisschoolleerlingen geldt dat de ontwikkeling van een aantal motorische vaardigheden naast het schoolse leren plaatsvindt. Zij gaan “op” een sport, spelen buiten (klimmen, rennen, voetballen, fietsen e.d.) en spelen mèt vriendjes en vriendinnetjes. Als de motorische ontwikkeling vertraagd is bij deze kinderen, kunnen zij niet zo goed meekomen, hetgeen kan leiden tot frustratie, sociaal isolement of geen plezier meer hebben in spelen en leren.

Leerlingen van het voortgezet onderwijs, met name de brugklasleerlingen, kunnen door een vertraagde motorische ontwikkeling moeite hebben met het plannen en verwerken van de lesstof, doordat zij bijvoorbeeld het type-, schrijf- en/of leertempo niet kunnen bijhouden. Dit kan leiden tot frustraties en gebrek aan plezier in leren.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor een ergotherapie-behandeling?

1. Als uw kind problemen heeft op het gebied van de fijnmotorische ontwikkeling, bijvoorbeeld het onhandig bewegen, het laat zijn met zelfstandig aan- en uitkleden en eten met bestek, het leren schrijven, fietsen en zwemmen.

2. Als uw kind traag is in het verwerken van zintuigelijke prikkels en/of te laat is in zijn algemene reactie.

3. Als uw kind aandachts- en concentratieproblemen heeft, veelal in combinatie met bewegingsonrust.

4. Als uw kind moeite heeft met de coördinatie van lichaamshouding en beweging. Hieronder kan verstaan worden het “houterig” bewegen, vaak struikelen of vallen, het moeite hebben met het coördineren van bewegingen in de ruimte.

5. Als uw kind problemen heeft met betrekking tot de emotionele en sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld onzeker is, moeite heeft met de ontwikkeling van emotionele binding, emotioneel onevenwichtig is, of met het spelen met leeftijdsgenootjes. Dit kan zich uiten in snelle irritatie, frustratie, terugtrekken en/of agressief gedrag.
 

Aanmelding:
Wanneer u twijfelt over de motorische ontwikkeling van uw kind is het zinvol uw kind te laten onderzoeken door een ergotherapeut. Een onderzoek naar de fijne, senso- en schrijfmotorische ontwikkeling van uw kind duurt ongeveer één uur, waarna een gesprek plaatsvindt waarin u op de hoogte wordt gebracht van de bevindingen. Tevens ontvangt u een schriftelijk verslag van het onderzoek, waaraan een advies gekoppeld is.
 

Financiering:
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Alle maarschappijen vergoeden 100% van 10 uur behandeling per kalenderjaar. De zorgverzekeraars CZ en AGIS hebben 2 uur extra opgenomen in het aanvullende pakket.

De huidige tarieven zijn per 1 januari 2016 vastgesteld door De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).